Общи условия

I. ПРЕДМЕТ

 

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ЗЛАТЕН ГОБЛЕН ООД, гр. София, бул. „Христо Ботев №76, ИН BG121760210. наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www.zlaten-goblen.com , наричан по-долу ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

 

(2) Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН е задължително условие за осъществяването на поръчка и реализирането на доставка.

 

(3) Доставчикът има право да откаже доставка на ПОЛЗВАТЕЛИ, които не са приели настоящите Общи условия.

 

(4) Приемането на настоящите Общи условия се извършва посредством маркиране на полето (чекбокс) „Запознах се с Общите условия и ги приемам“ в рамките на процедурата по регистрация.

 

(5) Договорът за продажба, сключен чрез интернет, е договор за продажба от разстояние. Той се сключва въз основа на предложение, отправено от Доставчика до всеки Ползвател на електронния магазин, като част от системата за продажба на стоки. Той се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

     Наименование на доставчика: ЗЛАТЕН ГОБЛЕН ООД

     Адрес за упражняване на дейността: гр. София, бул. „Христо Ботев №76

     Данни за кореспонденция: гр. София, бул. „Христо Ботев №76, ет.1, ап.3

e-mail: office@zlaten-goblen.com, тел: +359 28334117

     Вписване в публични регистри: ЕИК 121760210

     Регистрация по ЗДДС: № BG121760210

     Номер на удостоверение за администратор на личните данни: №

 

     Надзорни органи:  

 

Комисия за защита на личните данни  

 гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

 телефон: +359 2 91 53 518

 e-mail: kzld@cpdp.bg

 Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Комисия за защита на потребителите  

 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,

 тел.: +359 2  980 25 24, факс: +359 2  988 42 18

 гореща линия: 0700 111 22

 Уеб сайт: www.kzp.bg

 

Комисия за защита на конкуренцията

гр. София 1000, бул. “Витоша” №18

телефон: +359 2 935 61 13, факс +359 2 980 73 15

Уеб сайт: www.cpc.bg

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

 

Чл. 3. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН e достъпен на адрес в интернет www.zlaten-goblen.com , чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН стоки, включително следното:

 • Да извършват регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

 • Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата му, достъпна в интернет;

 • Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

 • Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, съгласно поддържаните начини за разплащане;

 • Да получават информация за нови стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

 • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

 • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в интернет.

 

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в интернет на адрес www.zlaten-goblen.com или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в интернет.

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и съгласно настоящите Общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

(6) Доставчикът има право да променя едностранно посочените в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН цени, като тази промяна влиза в сила за поръчки направени след нейното обявяване.

 

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

 

Чл. 6. (1) За да използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него потребителско име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН изисква регистрация.

(2) Потребителското име и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(3) С попълване на данните си и регистрирането си, Ползвателят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни, като в случай на промяна своевременно ги актуализира.

(6) За регистрация на Ползвателя не може да се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи.

 

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 

Чл. 7. (1) Ползвателят извършва покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

 • Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят до този момент няма регистрация;

 • Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез идентифициране с потребителско име и парола;

 • Избиране на една или повече от предлаганите стоки от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;

 • Предоставяне на данни за извършване на доставката;

 • Избор на начин за плащане;

 • Потвърждаване на поръчката.

(2) Ползвателят има възможност да извърши покупка от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, без да е задължително регистриран с потребителски профил. Пазаруването като гост, без регистрация в сайта на Доставчика, става по следния начин:

 • Посещение на електронния магазин на Доставчика на адрес www.zlaten-goblen.com ;

 • Избиране на една или повече от предлаганите стоки на и добавянето им към списъка със стоки за покупка;

 • Предоставяне на данни за извършване на доставката;

 • Избор на начин за плащане;

 • Потвърждаване на поръчката.

 

Чл. 8. (1) Доставчикът се задължава да информира Ползвателя за всички подробности, нередности, неналична стока и т.н. по електронен път или чрез телефонно обаждане на предоставения от Ползвателя телефон за контакт.

(2) Покупко-продажбата се счита за извършена в момента, в който Ползвателят премине през всички стъпки на пазаруването от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и получи номера на своята електронна поръчка.

(3) Доставчикът изпраща информация за направената поръчка на електронния адрес на Ползвателя, предоставен по време на извършване на покупко-продажбата.

(4) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателя адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателя данни са неверни или заблуждаващи.

 

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

Чл. 9. (1) С цел осигуряването на информиран избор при покупката на продукта, основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика, са определени в страницата на всяка стока на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(2) Цената на стоките, с включени всички данъци, се определя от Доставчика.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи не е включена в цената на стоките и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за извършване на покупко-продажба;

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията ѝ на сайта на Доставчика, преди сключването на договора за покупко-продажба и се допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, цветовете и промени в дизайна на продуктите и техните опаковки, за което Доставчикът не носи отговорност, т.е. публикуваната на сайта информация за цветове и размери трябва да се тълкува като ориентировъчна.

(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на стоките в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(7) Преди финализиране на покупко-продажбата Доставчикът посочва общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

 

Чл. 10. (1) За доставки на територията на Република България, Потребителят заплаща на Доставчика цената на стоките и тяхната доставка в момента на получаването им. Вариантите са следните:

 • Фиксирана цена от 5.00 лв до офис на куриер за поръчки до 100 лв и до 2 кг за всички онлайн поръчки направени на сайта www.zlaten-goblen.com за територията на Р. България (само за клиенти на дребно).

 • Фиксирана цена от 5.00 лв до посочен адрес от клиента за поръчки до 200 лв и до 2 кг за всички онлайн поръчки направени на сайта www.zlaten-goblen.com за територията на Р. България (само за клиенти на дребно).

(2) За доставки от чужбина се изисква предварително заплащане на стоките и транспортните разходи.

 

Чл. 11. (1) Съгласно чл. 55 от Закона за защита на потребителите, в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на стоката, Ползвателят има право да се откаже от нея, като разходите и отговорността за връщането на стоката са за негова сметка. Отказът от поръчка се извършва писмено чрез електронната поща: office@zlaten-goblen.com с попълване на Формуляр за отказ от поръчка. Стоката трябва да бъде върната във вида, в който е получена, като транспортните разходи са за сметка на Ползвателя – моля, вижте Указания за упражняване на правото на отказ.

(2) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

(3) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1. Правото на отказ съществува, за да позволи на Ползвателя да разгледа продукта по същия начин както в магазин, а не за да го използва безплатно в продължение на 14 дни.

 

Чл. 12. (1) Ако Доставчикът не може да изпълни поръчката поради това, че не разполага със заявените стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми (ако Ползвателят е заплатил предварително), в случай, че Ползвателят не желае да избере друга стока, с която да замени неналичната.

(2) В случаите, когато Доставчикът не разполага с поръчаните стоки, той има право да предложи на потребителя стоки със сходни характеристики, същото качество и цена.

 

Чл. 13. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

(2) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването ѝ от Доставчика и ако не отговаря на изискванията, да уведоми за това незабавно Доставчика.

 

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Чл. 14. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адреса, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес www.zlaten-goblen.com

(4) Регистрацията на Ползвателя в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН www.zlaten-goblen.com. не е обвързана с получаване на бюлетин и търговски съобщения. Във всеки бюлетин е предвидена възможност за отказ от получаване в избран от Ползвателя момент.

(5) За получаването на търговски съобщения от Доставчика, бюлетин с новини или предложения за покупка на стоки се Ползвателят дава допълнително своето съгласие като маркира полето (чекбокса) във формата за съгласие при регистрация и допълнително го потвърди от електронната си поща.

 

Чл. 15. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери верността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

 

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

Чл. 16. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, които имат регистрация.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

а) cлeд изpичнoтo мy yвeдoмявaнe oт Дocтaвчиĸa в плaтфopмaтa на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и aĸo Πoлзвaтeлят нe зaяви в пpeдocтaвeния мy 14-днeвeн cpoĸ, чe ги oтxвъpля; или

б) cлeд пyблиĸyвaнeтo им нa caйтa нa Дocтaвчиĸa в плaтфopмaтa в плaтфopмaтa на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и aĸo Πoлзвaтeлят нe зaяви в 14-днeвeн cpoĸ oт пyблиĸyвaнeтo им, чe ги oтxвъpля; или

в) c изpичнoтo им пpиeмaнe oт Πoлзвaтeля чpeз пpoфилa мy в caйтa нa Дocтaвчиĸa в плaтфopмaтa на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

 

Чл. 17. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.zlaten-goblen.com заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

IX. ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН – NEWSLETTER

 

Чл. 18. С регистрацията си и съгласяването с Общите условия за използване на сайта, всеки потребител дава или не съгласието си да получава информационни бюлетини от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИНwww.zlaten-goblen.com, съдържащи информация за текущи промоции и активности, както и организирането на бъдещи такива с търговска и маркетингова цел.

Чл. 19. Записването за получаване на бюлетин е възможно и без задължителна регистрация в сайта. Всеки онлайн потребител може да заяви получаване на информационен бюлетин, чрез въвеждане на електронния си адрес в полето „БЮЛЕТИН”, което се намира в долната част на сайта.

Чл. 20. Отказа си от получаването на бюлетин потребителите могат да изразят по всяко време, използвайки приложения линк, намиращ се във всеки електронен бюлетин, или изпращайки e-mail с текст DELETE на office@zlaten-goblen.com. Отказът от получаването на информационен бюлетин не означава отказ от регистрация в сайта (в случай, че е налице такава).

 

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

Чл. 21. Ползвателите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и други подобни, нарушаващи или увреждащи правата или интересите на трети лица.

Чл. 22. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на www.zlaten-goblen.com.

Чл. 23. При възникване на спорове, можете да потърсите помощ и чрез Интернет платформата за решаване на потребителски спорове на Европейската комисия.

www.zlaten-goblen.com има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване.

 

Приложение № 1 – Указания за упражняване на правото на отказ

Приложение № 2 – Стандартен формуляр за отказ